sale

GDPR политика за защита на личните данни и Политика за Бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет за „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).  

 

I. КОЙ ОБРАБОТВА И  НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 „ПЕТКОВ ЛАНД“  ЕООД,  ЕИК 205800642  (АДМИНИСТРАТОР) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Бяла Слатина, П.К. 3200, ул. „Тодор Каблешков“ 134, тел. 0876160420; е-mail: petkovland@gmail.com, уебсайт: http://petkovbags.com.
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, параграф 7 от Регламент 2016/679. Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

 

II. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
      „ПЕТКОВ ЛАНД“  ЕООД обработва следните видове лични данни:
 - две имена;
 - телефонен номер;
 - адрес за доставка на пратка
 - електронна поща;
 - местожителство /град/село/;
 - ЕГН, когато Ви издаваме фактура;
 - банкова сметка, в случаите, когато извършваме транзакции по банков път.
 „Петков Ланд“ ЕООД създава и следните видове данни в процеса на предоставяне на търговските си услуги, а именно:
 - потребителски профил /потребителско име и парола/, бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), подробно описани в Политика за бисквитки.

 


 III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 6, параграф1, б. „а“,б. „б“,б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:
 -чл. 6 , параграф 1, б. „а“ от GDPR – Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти, анкети и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;  
 -чл. 6 , параграф 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните, обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща, потребителски профил.
 -чл. 6 , параграф 1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Даннитe,  обработвани на това основание са: две имена, ЕГН, телефонен номер, адрес за доставка.

 

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
 А/  С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки, предлагани от АДМИНИСТРАТОРА:
 -Идентифициране на клиент при поръчка;
 -Идентифициране на получателя на пратката/на стоката;  
 -Доставка на поръчка;
 -Актуализиране на Вашите лични данни;
 -Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от Регламент 2016/679/жалби;
 -Плащане на суми по приети поръчки;
 -Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане.
 Б/ В изпълнение на свои законови задължения,   „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
 -Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
 -За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
 В/ За целите на легитимните интереси на „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД,  а именно:
 -проследяване на изпълнението на всяка доставка;
 -обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
 Г/ За маркетингови цели:
 -анализ на потребителското търсене и поведение;
 -изпращане на съобщения за промоции, оферти, анкети, рекламни игри;
 -изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

 

V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. В случай, че „ПЕТКОВ ЛАНД“  ЕООД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава „ПЕТКОВ ЛАНД“  ЕООД да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти: тел. 0876160420; е-mail: petkovland@gmail.com.

 

VI. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти доброволно и потребители. Това означава, че всеки клиент си носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни, в т.ч. година на раждане или посочи, че е над 18 години, а в действителност не е.

 

VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
 Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

 

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП. Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, с цел изпълнение на законови задължения, а именно:
 -Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;
 -Компании за техническо анализиране на услугата;
 -Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 -Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
 -Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

 

IX. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ, УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ
 След изпълнението на конкретна доставка или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:
 -10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината, в която е издаден счетоводния документ – две имена, ЕГН, адрес.
 -5 години от изпълнение на конкретна доставка, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща и потребителски профил.  
 -3 г. от получаване на съгласието –  за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies).
 Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД.

 

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
 „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и упълномощени по съответния начин.

 

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
 1.Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.
 2. Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
 3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/: Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:
 a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на Р.България;
 в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
 г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 4. Право на ограничение. Имате право да поискате „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
 a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламент 2016/679, в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 5. Право на преносимост: Когато „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
 6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на  легитимния интерес на „ПЕТКОВ ЛАНД“ ЕООД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
  


 XII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
 Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Вашите искания следва да отправите в писмен вид в свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА. Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането. Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
 По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IV от настоящата политика. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие.

 

XIV. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ
 Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е на лице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:  е-mail: petkovland@gmail.com. Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


За да работи този сайт както трябва, понякога поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

 

Какво са бисквитки?

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 


По какъв начин използваме бисквитките?


Някои от нашите страници използват бисквитки, които не са абсолютно необходими, за да може уебсайтът да работи, но го правят по-удобен за използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва. Бисквитките се използват за запаметяване на:
•     вашите настройки за показване, като например език за навигация, контраст, размер на шрифта, използвано устройство, предпочитания за резултатите от търсенето и за уведомленията;
•     вашето последно посещение на уебсайта (за статистически цели) и последните три страници, които сте посетили (за улеснение на нашето бюро за помощ, в случай че изпратите заявка);
•     информация дали сте приели или не използването на бисквитки на този сайт.
Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

 

Лични данни


Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви , а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
Бисквитки на трети страни
Не разрешаваме услуги на трети страни на нашия сайт да изпращат бисквитки до потребителите.
Как да контролирате бисквитките
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките както желаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате сайта, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.
Отказ от използването на бисквитки
Можете да откажете използването само на бисквитки, които не са абсолютно необходими. Някои бисквитки са абсолютно необходими, за да можете да използвате този сайт. Без тях няма да можем да ви предоставим определени функции, като например автоматично влизане на сайта „Petkovbags.com